Ανελκυστήρες

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων

Η DQS Ελλάς είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης 843-2, για τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων, καθώς και την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων και την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2.
Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων, ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ9.2/ΟΙΚ.28425/2008 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008 και αργότερα με κάποιες διορθώσεις στο ΦΕΚ 424/Β/2009, κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται σε κτίριο με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ (ΦΕΚ 815/Β/97) και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2/2010, ενώ πιστοποιείται από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους και ελέγχεται περιοδικά κάθε 1 έως 6 έτη ανάλογα με την χρήση του.

Τι γίνεται με τους υφιστάμενους ανελκυστήρες;

Όσον αφορά τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, αυτοί πρέπει να ελεγχθούν και πιστοποιηθούν, με την ίδια περιοδικότητα, από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και να αναβαθμιστούν βάσει του παραρτήματος III του ΦΕΚ 2604/Β/2008.

Για τους υφιστάμενους (παλαιούς) ανελκυστήρες εκδόθηκε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 81-80 (δεν είναι υποχρεωτικό), το οποίο προδιαγράφει με σειρά κρισιμότητας 74 απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ώστε το επίπεδο ασφαλείας τους να φτάσει σε αυτό των νέων ανελκυστήρων, όπου η εθνική μας νομοθεσία έχει υιοθετήσει 17 από αυτά.

Η Υπουργική απόφαση Φ9.2/ΟΙΚ.29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/2005) έθεσε την απαίτηση για σταδιακή προσαρμογή των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε 17 σημαντικά σημεία του προτύπου ΕΝ 81-80, όπου όμως η νέα ΚΥΑ εστιάζεται στην εφαρμογή των 6 πρώτων σημείων του προτύπου.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης και της Εξέτασης Τύπου «ΕΚ» του μοντέλου ανελκυστήρα αποτελεί ευθύνη της τεχνικής εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής, όπου ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 95/16/ΕΚ καθώς και της προσαρμογής της στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997).

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση της εγκατάστασης από την DQS Ελλάς γίνεται επιτόπου στην κατασκευή, παρουσία του συντηρητή, ενώ πραγματοποιείται με βάση την απαίτηση της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) όπου ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας κάθε κατασκευής.

Ο υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων από την DQS Ελλάς πραγματοποιείται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων για την αναγκαιότητα και τη μέγιστη παροχή ασφάλειας των εγκαταστάσεων για τους επιβάτες σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, διασφαλίζοντας την αρτιότητα και ασφαλή λειτουργία της κατασκευής.

Ο έλεγχος των ανελκυστήρων έχει σαν αντικείμενό του τον έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων του ανελκυστήρα με σκοπό την διατήρηση της ασφάλειας του ανελκυστήρα σε ένα (αποδεκτό) επίπεδο ή και την αναβάθμιση του, αλλά και την γενικότερη κατάσταση του λόγω χρήσης, παλαιότητας ή ακόμα και αρχικού σχεδιασμού του ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση του με συγκεκριμένες προκαθορισμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η περιοδικότητα των ελέγχων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα (η ημερομηνία επανελέγχου υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου του ανελκυστήρα):

 

Α/Α Χρήση Κτιρίου/ Στάσεις Ανελκυστήρα Περιοδικότητα Ελέγχων
1 Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμοι σε ευρύ κοινό (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι στάθμευσης, υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις, κλπ) 1 έτος
2 Επαγγελματικής χρήσης κτίριο με περισσότερες από 6 στάσεις 3 έτη
3 Επαγγελματικής χρήσης κτίριο μέχρι και 6 στάσεις 4 έτη
4 Κτίριο κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις 5 έτη
5 Κτίριο κατοικιών μέχρι και 6 στάσεις 6 έτη