Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής IT – ISO 20000-1

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT) και τμήματα πληροφορικής εταιρειών  βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές του ITSM από το ITIL®, για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και τη βελτιστοποίηση του κόστους τους.  Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με το ITIL® αποτελούν συχνά ένα είδος αυτοαξιολόγησης ή μπορεί να βασίζονται στην έκθεση αξιολόγησης ενός συμβούλου. Η πιστοποίηση από τρίτα μέρη κατά το ITIL® δεν είναι δυνατή, διότι αυτό δεν είναι πρότυπο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, ο ISO προχώρησε το 2005 στην έκδοση του ISO 20000-1, το οποίο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για την Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT). Οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται  στο πρότυπο ISO 20000 – 2: Κώδικας Πρακτικής. Οι βέλτιστες πρακτικές του ITIL® συμπληρώνουν το ISO 20000-1, παρέχοντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Μερικοί από τους λόγους της δημοτικότητας του ISO 20000-1:2011 οφείλονται:

 • Στην παροχή ενός σύντομου σχεδιαγράμματος υλοποίησης του ITIL®
 • Στην ανάδειξη σταδιακής βελτίωσης, μέσα από την διαδικασία των ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης.
 • Στη σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με μια αξιολόγηση ITIL®.

Πλεονεκτήματα του ISO/IEC 20000:

 • Η πιστοποίηση κατά ISO / IEC 20000-1 περιλαμβάνει αντικειμενική απόδειξη συμμόρφωσης ως προς τις βέλτιστες πρακτικές του ITIL.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Εύκολο σχεδιάγραμμα εφαρμογής της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΙΤ).
 • Η πιστοποίηση οδηγεί στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών.
 • Αποτελεί ένα κλιμακωτό πρότυπο, που μπορεί να εφαρμοστεί από μια επιχείρηση ΙΤ οποιουδήποτε μεγέθους.
 • Η αποδοχή της συμμόρφωσης ως προς τις βέλτιστες πρακτικές ITSM από τρίτα μέρη.
 • Για εσωτερικά τμήματα IT, η πιστοποίηση κατά ISO 20000-1: 2011 αυξάνει την αντίληψη της αξίας των υπηρεσιών πληροφορικής IT.
 • Βελτιωμένη απόδοση, όπως:
  o Μείωση της διακοπής του συστήματος.
  o Μείωση των κρίσιμων περιστατικών.
  o Αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος.