Κυλιόμενες Κλίμακες και Διάδρομοι

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Αρχικός & περιοδικός έλεγχος κυλιόμενων κλιμάκων & διαδρόμων

Η DQS Ελλάς είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης 843-2, για τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων των κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων διαδρόμων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 115-1 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων) και ΕΝ 115-2 (Κανόνες ασφαλείας για την βελτίωση των υφιστάμενων κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων).

Η διενέργεια του ελέγχου γίνεται με σκοπό τη συμμόρφωση των κυλιομένων κλιμάκων και διαδρόμων προς τις προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο κατά την εγκατάσταση (αρχικός έλεγχος) όσο και στον περιοδικό έλεγχο.

Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργική Απόφαση, με αριθμό οικ.3562/398/19-03-2013 (ΦΕΚ 765/Β/03-04-2013), οι αρχικοί έλεγχοι των υφιστάμενων (σε λειτουργία) κυλιόμενων κλιμάκων/ διαδρόμων είναι υποχρεωτικοί και πρέπει να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ κάθε νέα εγκατάσταση κυλιόμενης κλίμακας ή διαδρόμου υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο (αρχικός έλεγχος) πριν την λειτουργία τους.

Στη συνέχεια, μετά από τον αρχικό έλεγχο των εγκαταστάσεων κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων, πρέπει αυτές να ελέγχονται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση (περιοδικός έλεγχος).