ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Περιοδικός έλεγχος παιδικών χαρών & παιδοτόπων 

Η DQS Ελλάς ΕΠΕ ολοκλήρωσε τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., που ανήκει στο Ε.ΣΥ.Π.) για:

  • την πιστοποίηση κάθε είδους εξοπλισμού παιδότοπου και παιδικής χαράς (με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης 735-2), και
  • τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο της συνολικής εγκατάστασης του παιδότοπου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών χαρών, των αμιγών επιχειρήσεων παιδότοπων όσο και των ανάλογων μικτών επιχειρήσεων, όπως παιδότοποι εντός εστιατορίων, καφετεριών, πλοίων, γυμναστηρίων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. (με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης843-2)

Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 28492/2009 δίνεται ο ορισμός της παιδικής χαράς, ως ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.

Οι δήμοι που έχουν στην ευθύνη τους υπαίθριες παιδικές χαρές είναι υποχρεωμένοι να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 28492/2009 – ΦΕΚ Β’931/18.5.2009) όπου ορίζεται ότι είναι υποχρεωτικός ο ανά διετία έλεγχός τους από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα, έτσι ώστε να πιστοποιείται η τήρηση των προτύπων ή/και προδιαγραφών ασφαλείας, που διέπουν τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 36873/2007 δίνεται ο ορισμός του παιδότοπου. Ως παιδότοπος ορίζεται «ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού».

Ο παιδότοπος, ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται:

α) εντός κτιρίου (κλειστός),

β) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος).

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση των εξοπλισμών από την DQS Ελλάςγίνεται επιτόπου στην κατασκευή, ενώ πραγματοποιείται με βάση την απαίτηση της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) όπου ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας κάθε κατασκευής.

Ο ετήσιος έλεγχος των παιδότοπων και ο διετής έλεγχος των παιδικών χαρών από την DQS Ελλάς πραγματοποιείται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων για την αναγκαιότητα και την μέγιστη παροχή ασφάλειας των εγκαταστάσεων για τα παιδιά σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Με την «επιθεώρηση» της εγκατάστασης από την DQS Ελλάς διασφαλίζεται η αρτιότητα και ασφαλής λειτουργία της κατασκευής, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες για ασφαλές παιχνίδι και ψυχαγωγία του χρήστη (παιδί) βάσει των προτύπων και προδιαγραφών.

Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, τη διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία των παιχνιδότοπων (παιδότοποι και παιδικές χαρές).

Τέλος, η DQS Ελλάς παρέχει μετά από συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο πελάτη δωρεάν τεχνική ενημέρωση ή προέλεγχο, είτε αφορά Δήμους είτε ιδιοκτήτες παιχνιδότοπων, ακόμα και στην περίπτωση που ένας ιδιώτης θέλει να επενδύσει στον συγκεκριμένο κλάδο.