ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τι είναι το πρότυπο ISO 17024;pplcert1

Πρόκειται για πρότυπο διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης, που αναπτύχθηκε προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους Φορείς που θέλουν να εμπλακούν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων φυσικών προσώπων. Σκοπός του είναι να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα επιμέρους Σχήματα Πιστοποίησης και το πιστοποιητικά που χορηγούν οι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτό Φορείς να είναι αναγνωρίσιμα και αποδεκτά ως ισότιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διαδικασία Πιστοποίησης προσώπων της DQS Hellas

H διαπίστευση της DQS Hellas από το Ε.ΣΥ.Δ τεκμηριωμένα αποδεικνύει ότι ο Φορέας μας συμμορφώνεται με ένα πλήθος απαιτήσεων που υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO 17024.

Η κύρια διαδικασία πιστοποίησης που έχει εφαρμόσει η DQS Hellas περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Ανάπτυξη και έγκριση Σχήματος Πιστοποίησης
 • Διαδικασία αναγνώρισης Εξεταστικών Κέντρων
 • Διαδικασία πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων φυσικών προσώπων

pplcert2

Γιατί να πιστοποιηθώ;

-Για να μπορώ να διεκδικήσω θέση εργασίας σχετική με το αντικείμενο που έχω πιστοποιηθεί σε Ελλάδα ή εξωτερικό, αποδεικνύοντας τη γνώση μου μέσω πιστοποιητικού από διαπιστευμένο κατά ISO 17024 Φορέα Πιστοποίησης.

-Για να είμαι σε θέση να τεκμηριώσω την επάρκειά / καταλληλότητά μου για τη θέση μου στην εταιρεία που εργάζομαι, στους πελάτες, στον Φορέα Πιστοποίησης, κλπ.

-Για να υπερτερώ έναντι συναδέλφου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το/α ίδια σεμινάριο/α με εμένα.

-Για να είμαι Επαγγελματίας ισότιμος ως προς τα τυπικά προσόντα με τον Ευρωπαίο συνάδελφό μου.

-Γιατί αν και σπούδασα κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι γνωρίζω καλά το αντικείμενο του αντικειμένου εργασίας μου και θέλω ένα επίσημο έγγραφο από ανεξάρτητο Φορέα που θα το τεκμηριώνει.

-Γιατί αναβαθμίζω το status μου ως Επαγγελματίας.

Η «DQS Hellas» διαπιστεύτηκε από τον Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ IEC 17024 & με αυτόν τον τρόπο ο Φορέας είναι σε θέση να πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες ενός ατόμου για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών αφού συμμορφώνεται με ένα πλήθος απαιτήσεων που υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO / IEC 17024.

Μέσω του ISO 17024, οι επαγγελματίες κάθε κλάδου πιστοποιούν, βελτιώνουν και κατοχυρώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Η κύρια διαδικασία πιστοποίησης της «DQS Hellas» περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Ανάπτυξη & Έγκριση Σχήματος Πιστοποίησης
 • Διαδικασία Αναγνώρισης Εξεταστικών Κέντρων
 • Διαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων

Πλεονεκτήματα πιστοποιητικού ISO/ ΙEC 17024 για τους επαγγελματίες

 • Έχει πρακτική αξία
 • Είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στον επαγγελματικό τους τομέα
 • Έχει αξία σε βάθος χρόνου
 • Αποδεικνύει την επαγγελματική τους επάρκεια που έχει αποκτηθεί μέσω συνεχιζόμενης συμπληρωματικής κατάρτισης μέσω της πρακτικής εμπειρίας, καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχει καθορισμένη χρονική ισχύ.
 • Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο

Υπάρχοντα Σχήματα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 17024