ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Συμβούλων Επιχείρησης» σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΛΕΣΜΑ_ Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ» που αποτελείται από 36 εταιρείες- μέλη του «ΣΕΣΜΑ_ Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος» και έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ κατά ISO/ IEC 17024.. Το συγκεκριμένο Σχήμα αφορά επαγγελματίες «Συμβούλους Επιχειρήσεων» προκειμένου να πιστοποιείται & να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του επαγγελματία «Συμβούλου Επιχειρήσεων» με συγκεκριμένες & καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές & διαδικασίες.

Με τον όρο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατάλληλη μόρφωση & την επαγγελματική κατάρτιση & εμπειρία, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις & οργανισμούς του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα, αναφορικά με τις εξής κατηγορίες υπηρεσιών:

 • Στρατηγικές, Επιχειρηματικές & Επιχειρησιακές Συμβουλές
 • Οργάνωση Δομών& Λειτουργιών
 • Οργάνωση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιασμός & Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες «Marketing» & υπηρεσιακής Επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός & Εφαρμογή Λειτουργικών & Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Πιο συγκεκριμένα, ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»- φυσικό πρόσωπο, αναλόγως της εμπειρίας & της τεχνολογίας που διαθέτει, έχει τα εξής επίπεδα κατηγοριοποίησης:

 • Επίπεδο 0 (L0): Trainee
 • Επίπεδο 1 (L1): Junior Consultant
 • Eπίπεδο 2 (L2): Consultant
 • Eπίπεδο 3 (L3): Senior Consultant
 • Eπίπεδο 4 (L4): Expert Consultant

Το επαγγελματικό προφίλ, οι γνώσεις & η εμπειρία διαμορφώνονται διαφορετικά ανά επίπεδο διαβάθμισης, κριτήρια τα οποία ο επαγγελματίας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» πρέπει να πληροί.

Πλεονεκτήματα

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Συμβούλου Επιχειρήσεων» στη Διοίκηση της εταιρείας που εργάζεται
 • Επιπρόσθετο προσόν για ανάθεση νέας εργασίας από πιθανό πελάτη στη συμβουλευτική εταιρεία με πιστοποιημένο προσωπικό
 • Κάλυψη της απαίτησης για πιστοποιημένο προσωπικό όσον αφορά τη συμμετοχή της εκάστοτε συμβουλευτικής εταιρείας σε διαγωνισμούς
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές & τοπικό επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων και σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία «Συμβούλου Επιχειρήσεων» για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα της Συμβουλευτικής.
4

                                           Ετήσιο πλάνο δηλώσεων συμμετοχών και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης