ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Επαγγελματία Τεχνικού Μόνωσης/ Μονωτή» σε συνεργασία με τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης» (Π.ΣΕ.Μ) & έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των «Μονώσεων». Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία μπορεί ο επαγγελματίας να πιστοποιηθεί είναι τα παρακάτω:

 • Διευθυντής Επιχείρησης Μόνωσης
 • Τεχνικός Μόνωσης
 • Βοηθός Τεχνικού Μόνωσης
 • Εργάτης-Μονωτής

Ως μονωτής, ορίζεται το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση στην εκτέλεση εργασιών σε κτίρια & βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Θερμικής μόνωσης
 • Στεγανοποίησης
 • Ηχητικής Μόνωσης
 • Ξηράς Δόμησης
 • Δομικών ενισχύσεων & αποκαταστάσεων
 • Χρωματισμών & επικαλύψεων προστασίας δομικών στοιχείων
 • Επιστεγάσεων & πλαγιοκαλύψεων

Εξαιτίας των πολλαπλών διαβαθμίσεων βάσει εμπειρίας & σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για εξέταση σε κάθε επίπεδο.

Πλεονεκτήματα

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Μονωτή» στη Διοίκηση της εταιρείας που εργάζεται
 • Επιπρόσθετο προσόν για ανάθεση νέας εργασίας από πιθανό πελάτη στην εταιρεία «Μονώσεων» με πιστοποιημένο προσωπικό
 • Κάλυψη της απαίτησης για πιστοποιημένο προσωπικό όσον αφορά τη συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας μονώσεων σε διαγωνισμούς
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ατόμου & σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία μονωτή για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα των «Μονώσεων».
2

                                        Ετήσιο πλάνο δηλώσεων συμμετοχών και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης

Κάντε αίτηση τώρα!