BRC

USHQIMET

BRC

Standarti i partneritetit anglez të shitjes me pakicë. (BRC)

Inisiativa e Sigurimit Ushqimor Ndërkombëtar (GFSI) rrjedhoi si rezultat i bashkëpunimit midis disa prej ekspertëve kryesorë në botë të sigurisë së ushqimit nga ana e shitësve, prodhuesve dhe kompanive të shërbimit të ushqimit. Gjatë viteve të fundit që vijuan, numri i incidentëve të sigurisë ushqimore ka imponuar nevojën për fuqizimin e sektorit të sigurisë së ushqimeve. Ekonomia ndërkombëtare e ushqimit dikton përdorimin e një gjuhe të përbashkët në mënyrë që të sigurojë ushqim të sigurtë për konsum.

Shoqëria angleze e shitjeve me pakicë (BRC) paraqiti një standart për marketingun gjykues dhe që atëherë arriti të bëhet standarti i pari që njihet per përmbushjen e kërkesave të GFSI. BRC aplikohet në çdo operacion të përpunimit apo paketimit të ushqimeve, kudo ku trajtohet, përpunohet dhe amballazhohet ushqimi i hapur, duke përfshirë prodhime të freskëta të paketuara në shtëpi, thertore, fabrika konservimi dhe prodhues të tjerë të ushqimeve të përpunuara.

BRC

BRC përfitimet nga standarti ndërkombëtar.

Bazohet dhe i jep rëndësi shumë të veçantë sigurise, ligjshmërisë dhe barazisë.

 • Kërkesa tëqartadhe tëdetajuara tëbazuaranë parimete HACCP.
  Formati i raportimit të standartizuar siguron informacionin e duhur për mënyrën se si sektoret e ndryshëm plotësojnë kërkesat e standartëve.
 • Mbyllja egjithëmos-konformiteteve të identifikuaragjatë njëauditimimedëshmitë përfshira nëraport para lëshimit tëçertifikatave.
  Plotësimimesistemet e menaxhimitegzistuese të cilësisë, p.sh.ISOdhe
 • Proçesi isigurtë dheefikasndjek interesin esigurisë së ushqimit, në mënyrë që të identifikojë dhe të kontrollojë sa më shpejtë rreziqetnë lidhje mehigjienën, cilësinë dhe rreziqet shëndetësorepër konsumatorëtdhepër tëspecifikuarmasat efektive

Përvijim i standartit BRC

 1. Angazhim i nivelit të lartë të menaxhimit dhe përmirësim të vazhdueshëm: Fusha e nivelit të lartë  të menaxhimit duhet të angazhohet plotesisht në aplikimin  dhe zhvillimin e vazhdueshëm të
 2. Plani i Sigurisë së Ushqimit (HACCP): Baza për Sistemin e Sigurisë së Ushqimit është një program efektiv HACCP, i cili bazohet në kërkesat e pranuara ndërkombëtarisht të sistemit Codex Alimentarius.
 3. Siguria e Ushqimit dhe Sistemi i Menaxhimit së Cilësisë: Kërkesat për menaxhimin e sigurisë së ushqimit dhe te cilësisë, bazohet në parimet e ISO 9001. Kjo përfshin kërkesat për specifikimin e produktit, aprovimin e furnizuesve, mbikëqyrrjen dhe menaxhimin e incidentëve / rishikimin e produkteve.
 4. Sektorët e standarteve: Pretendimet për ambjentin e prodhimit (paraqitjen dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe të pajisjeve, pastrimin, kontrollin e insekteve dhe menaxhimin e mbeturinave).
  Kontrolli i prodhimit: Kërkesat në hartimin e produktit dhe ne fazën e zhvillimit të tij, menaxhimin alergjen dhe pretendimet e laboratorëve dhe testimi i produktit.
 5. Proçesi i kontrollit: Krijimi dhe mirëmbajtja e kontrolleve të sigurta të proçesit, pesha / kontrolli i vëllimit dhe i kalibrimit të
  Personeli: Kërkesat për trajnimin e stafit dhe pretendimet për higjenën e veshjes dhe të mbrojtjes së personelit.

Diferenca e BRC

Standarti i Ushqimit Ndërkombëtar BRC nuk klasifikon vendimet në nivelin bazë dhe ndërkombëtar. Megjithatë, numrat dhe lloji i mos-konformitetit  paraqiten  në raport. Shoqëria merr një raport të detajuar  me shkrim për të dyja rastet, e konformiteteve dhe të mos-konformiteteve. Personat përgjegjës të shoqërisë duhet t’i mbyllin të gjitha mos-konformitetet përbrenda 28 ditësh dhe të demonstrojnë statusin e arritur tek auditori.
Mund të gjeni informacion më të gjerë në faqen e internetit BRC.

BRC IoP

BRC/IoP Standarti Ndërkombëtar për Amballazhimin, në përgjithësi, si dhe për Amballazhimin e Materialeve.

Nën dritën e frikës së sigurisë së ushqimit, është paraqitur nevoja për zhvillimin e standarteve që të garantojnë sigurinë e produkteve ushqimore të prodhuara dhe të shpërndara në të gjithë botën. Një pjesë e madhe e standarteve janë përqëndruar në mënyrë të veçantë në sigurinë dhe cilësinë e përpunimit të ushqimit, ndërsa zinxhiri i shoqërive angleze me pakicë (BRC) dhe Instituti i Amballazhimeve (IOP) kanë hartuar një standart të veçantë që fokusohet drejtpërdrejt në paketimin e ushqimit.

Përfitimet nga Çertifikimi:

 • Sigurimii permbushjes së kërkesave ligjore.
 • Lehtësimi perpërmirësimin e vazhdueshëm tëcilësisë,higjienës dhesigurisë së produktit.
 • Reduktimi i numrit tëauditimevetë konsumatorëvedheshpenzimet që lidhen me
 • Garancia përfurnizuesit, se janëduke ndjekurpraktikat e mira
  Sigurimi i evidencën së “kujdesit të duhur” sipas kërkesave të fabrikantit të paketimit / furnizuesit, paketues / përmbushës të shitjeve me pakicë.

Kërkesa për BRC IoP Standart:

 • Shoqëri të ndryshme.
 • Kur identifikohet rrezik ne Sistemin e Menaxhimit.
 • Sistemi Teknik i Menaxhimit.
 • Standarte të fabrikës.
 • Kontrolli i ndotjes.

BRC IoP Standart mbulon të mëposhtmet:

 • Letra dhe tavolina
 • Plastika
 • Xham
 • Metal
 • Dru

Ekzistojnë dy kategori të rrezikut me kërkesa të ndryshme të bazuara në faktin se,  nëse paketimi është në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin apo jo. Formati i këtij standarti përcakton kategorinë përkatese të një furnizuesi, nëse i përket kategorisë “A” ose “B”.  Kategoria e paketimit “A” trajtohet si një paketim i një rreziku të ulët (nga këndvështrimi i fabrikantit të ushqimit) si p.sh. një kuti kartoni ku produkti i ushqimit është mbyllur brenda gjatë një paketimi primar. Ky lloj paketimi nuk vjen në kontakt me vetë produktin ushqimor. Një paketim i kategorisë “B” përdoret kur kontakti me produktin  është i drejtperdrejtë, apo produktet ushqimore janë të pambrojtura ose të hapura. Shembuj të këtij lloji paketimi përfshijnë kuti me mikrovalë apo kupa në të cilat ushqimi është  amballazhuar direkt.

Kërkesa për Mbrojtjen e Sistemit të Menaxhimit të Ushqimeve dhe të Cilësisë, bazuar mbi parimet e ISO 9001. Kjo përfshin kërkesat për:

 • Specifikimin e produkteve .
 • Aprovimin e furnizuesit.
 • Gjurmueshmërinë.
 • Menaxhimin e incidenteve /tërheqja e produktit.

Shërbimet në lidhje me Sigurinë Ushqimore që ofrohen nga DQS:

 • Vlerësime.
 • Analizatë hapesirave.
 • Vlerësimi i klientëve specifik(vlerësime të mos-çertifikimit).
 • Menaxhimi i drejtimitme zyrat e DQSmë të përshtatshme.
 • Trajnimi: Trajnimi i brendshëm i auditorëve dhe programi i trajnimit.