Εκδόθηκε το πρότυπο ISO 14001:2015!

Δημοσιεύθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, η οποία αντικαθιστά την παλιότερη έκδοση ISO 14001:2004.

Οι κυριότερες αλλαγές του προτύπου είναι οι εξής:

Το ISO 14001:2015 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική επίδοση και διασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική διαχείριση ενσωματώνεται και ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους και την κατεύθυνση του οργανισμού.
Το ISO 14001:2015 έχει αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με την εμπλοκή της Ανώτατης Διοίκησης στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός οργανισμού. Αυτό συμβάλλει στην καλύτερη υποκίνηση του προσωπικού προς τους καθορισμένους σκοπούς και στόχους.
Επίσης, όταν εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές, απαιτεί για κάθε στάδιο δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, μια οπτική βασισμένη στο κύκλο ζωής, από την ανάπτυξη μέχρι και το τέλος ζωής.
Με τη Νέα Δομή (high level structure), η οποία τώρα εφαρμόζεται σε κάθε νέο και αναθεωρημένο πρότυπο συστημάτων διαχείρισης ISO, θα είναι ευκολότερη η εφαρμογή πολλαπλών, ολοκληρωμένων ή συνδυασμένων συστημάτων διαχείρισης.

Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν μια περίοδο 3 ετών για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο, δηλ. μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Επικοινωνήστε με την DQS για περισσότερες πληροφορίες.