Εκδόθηκε το πρότυπο ISO 22000:2018!

Δημοσιεύθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018, η οποία αντικαθιστά την παλιότερη έκδοση του προτύπου ISO 22000:2005.

Οι κυριότερες αλλαγές του προτύπου σε σχέση με την παλιότερη έκδοση είναι:

  • Υιοθετείται η κοινή πλέον Δομή που ισχύει για όλα τα νέα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, γνωστή και ως High level structure (HLS). Οι χρήστες των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη δομή αυτή. Στην πράξη, η αλλαγή στη δομή κάνει πιο εύκολη για τους οργανισμούς την ενσωμάτωση του ISO 22000 με άλλα συστήματα διαχείρισης.
  • Δίνεται έμφαση στην προσέγγιση της διακινδύνευσης “Risk Based Thinking”, όπως ακριβώς και στα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Το πρότυπο διαφοροποιεί μεταξύ απειλών στο λειτουργικό επίπεδο (μέσω της γνωστής προσέγγισης HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)), και στο στρατηγικό επίπεδο, όπου εισάγεται η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου, με τις ευκαιρίες να αποτελούν επίσης μέρος της έννοιας αυτής.
  • Το νέο πρότυπο διακρίνει 2 κύκλους Plan-Do-Check-Act (PDCA). Ο πρώτος εφαρμόζεται στο σύστημα διαχείρισης ως σύνολο, ενώ ο δεύτερος, εντός αυτού, απευθύνεται στις λειτουργίες που περιγράφονται στην Παράγραφο 8, και καλύπτει τις αρχές του HACCP.

Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν μια περίοδο 3 ετών για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο, δηλ. μέχρι την 18η Ιουνίου 2021.