Εκδόθηκε το πρότυπο ISO 45001:2018!

 

Δημοσιεύθηκε το προτύπου ISO 45001:2018, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Οι κυριότερες αλλαγές του προτύπου σε σχέση με την παλιότερη έκδοση είναι:

  • Αλλαγές στη Δομή του προτύπου (High level structure)
  • Η ασφάλεια στην εργασία γίνεται καθήκον όλων των Διευθυντικών Στελεχών
  • Οι απειλές & οι ευκαιρίες βρίσκονται σαφέστερα στο επίκεντρο
  • Απαιτούνται ολοκληρωμένες διεργασίες για την καθιέρωση της Υγείας & Ασφάλειας στην
  • Εργασία
  • Εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, με ή χωρίς διοικητική λειτουργία
  • Οι εργαζόμενοι και τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα γίνονται ένα από τα σημαντικότερα
  • ενδιαφερόμενα μέρη
  • Η νομική συμμόρφωση αποκτά μεγαλύτερη σημασία
  • Ισχυροποιούνται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των κινδύνων Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν μια περίοδο 3 ετών για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο, δηλ. μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν μια περίοδο 3 ετών για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο, δηλ. μέχρι την 12η Μαρτίου 2021.