Εκδόθηκε το πρότυπο ISO 9001:2015!

Δημοσιεύθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Οι κυριότερες αλλαγές του προτύπου σε σχέση με την παλιότερη έκδοση (ISO 9001:2008) είναι:

  • Αλλαγές στη Δομή του προτύπου (High level structure)
  • Έμφαση στη λογική της διακινδύνευσης (risk-based thinking)
  • Αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τη δέσμευση και την εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης
  • Ανάγκη για κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
  • Αυξημένη έμφαση στην επίτευξη αξίας για τον οργανισμό και τους πελάτες του (“το αποτέλεσμα μετράει”)
  • Αυξημένη ευελιξία στη χρήση της τεκμηρίωσης

Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν μια περίοδο 3 ετών για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο, δηλ. μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Επικοινωνήστε με την DQS για περισσότερες πληροφορίες.