Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Προς τους πελάτες, συνεργάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της DQS Hellas.

Κατά καιρούς έχουν τεθεί υπόψη της DQS Hellas μεμονωμένες περιπτώσεις μη γνήσιων πιστοποιητικών υπό το όνομα του φορέα πιστοποίησης και ελέγχων DQS Hellas, καθώς και η παράνομη χρήση του λογότυπο του. Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που επιθυμεί σχετική διευκρίνιση για κάποιο πιστοποιητικό υπό το όνομα της DQS που τίθεται στη διάθεσή του, όπως επικοινωνήσει με τον επικεφαλής του Νομικού τμήματος της Εταιρείας, κ. Θεόδωρο Δεληγιαννάκη (tdeligiannakis@dqshellas.gr).

Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου διαπιστωθεί η άνευ γραπτής έγκρισης χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών, της επωνυμίας και του λογοτύπου της DQS σύμφωνα με τις διαδικασίες του Γενικού Κανονισμού του Φορέα και των εκάστοτε ειδικών κανονισμών, η εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της.

Η συνδρομή σας είναι απαραίτητη ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία των Επιθεωρήσεων και των Πιστοποιητικών της DQS και των πελατών της που την εμπιστεύονται για την Πιστοποίησή τους σε παγκόσμια κλίμακα.

Ανακοίνωση Προς τους πελάτες, συνεργάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της DQS Hellas. Κατά καιρούς έχουν τεθεί υπόψη της DQS Hellas μεμονωμένες περιπτώσεις μη γνήσιων πιστοποιητικών υπό το όνομα του φορέα πιστοποίησης και ελέγχων DQS Hellas, καθώς και η παράνομη χρήση του λογότυπο του. Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί σχετική διευκρίνιση για κάποιο πιστοποιητικό υπό το όνομα της DQS που τίθεται στη διάθεσή του, όπως επικοινωνήσει με τον επικεφαλής του Νομικού τμήματος της Εταιρείας, κ. Θεόδωρο Δεληγιαννάκη (tdeligiannakis@dqshellas.gr). Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου διαπιστωθεί η άνευ γραπτής έγκρισης χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών, της επωνυμίας και του λογοτύπου της DQS με τις διαδικασίες του Γενικού Κανονισμού του Φορέα και των εκάστοτε ειδικών κανονισμών, η εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της. Η συνδρομή σας είναι απαραίτητη ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία των Επιθεωρήσεων και των Πιστοποιητικών της DQS και των πελατών της που την εμπιστεύονται για την Πιστοποίησή τους σε παγκόσμια κλίμακα.Πάντα να ελέγχετε την  εγκυρότητα των  πιστοποιητικών των προμηθευτών σας!!