Διαπιστεύσεις

Ο Όμιλος DQS αξιολογεί συστήματα διαχείρησης ποιότιτας και διαδικασίες με βάση περίπου 100 εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Μέσω των διεθνών διαπιστευμένων γραφείων της, ο όμιλος μπορεί επίσης να προσφέρει πιστοποίηση από διάφορους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η DAkkS, η ESYD, UKAS, ANAB, VDA QMC και UNIFE.

Η DQS Hellas Ltd. είναι οργανισμός ελέγχου Τύπου Α σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 και κοινοποιημένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό κοινοποίησης 2423.

Για μια πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση των διαπιστεύσεων του ομίλου, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της DQS GmbH καθώς και την ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.