Διαφάνεια & Δεοντολογία

Η αξία των πιστοποιητικών της DQS βασίζεται στο βαθμό εμπιστοσύνης που οι πελάτες και οι αγορές τοποθετούν την DQS. Οι πελάτες πιστοποιημένων οργανισμών καθώς και οι τελικοί καταναλωτές βασίζονται και εμπιστεύονται τα πιστοποιητικά της DQS. Προκειμένου να προωθήσει αυτή η εμπιστοσύνη, η DQS λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες αρχές σε όλες τις δραστηριότητές του:

  • Αμεροληψία
  • Επάρκεια
  • Ευθύνη
  • Διαφάνεια
  • Εμπιστευτικότητα
  • Δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές

Η αμεροληψία απαιτεί ανεξαρτησία από τυχόν αδικαιολόγητη επιρροή στις αποφάσεις πιστοποίησης, οι οποίες πρέπει να είναι αντικειμενικές και αμιγώς πραγματικές. Η επάρκεια μας είναι ένα βασικό πλεονέκτημα για τη διασφάλιση επαγγελματικών ελέγχων που οδηγούν σε έγκυρα αποτελέσματα, έτσι κάθε επιθεωρητής και κάθε υπάλληλος σε κάθε θέση εργασίας έχουν την προσδοκώμενη επάρκεια και ικανότητα έτσι ώστε να μπορούν να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους. Στην DQS αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις δραστηριότητές μας όπως και τα αποτελέσματά τους.

Για έναν οργανισμό πιστοποίησης, η διαφάνεια σημαίνει απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις. Η εμπιστευτικότητα είναι ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα για την οικοδόμηση βιώσιμων εταιρικών σχέσεων με τους πελάτες μας. Η επαγγελματική προστασία δεδομένων και πληροφοριών είναι μια συνεχής δραστηριότητα της DQS.

H DQS έχει δημιουργηθεί ένα εταιρικό κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος καθορίζει σταθερές εταιρικές αξίες και αρχές στο παγκόσμιο δίκτυο της.

Πολιτική για τη διαχείριση παραπόνων και προσφυγών

Η DQS δεσμεύεται για αποτελεσματική και φιλική προς τον πελάτη αντιμετώπιση των καταγγελιών και των προσφυγών. Η γνώμη και η κριτική των πελατών μας θεωρείται ευκαιρία για βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος DQS ενδιαφέρεται για όλα τα σχόλια, συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων προς την DQS αλλά και προς τους πελάτες της.