FSSC 22000

Siguria e Ushqimit – FSSC 22000

Globalizimi i tregjeve ka krijuar kushtet për një ndihmë ndërkombëtare, për sa i përket përbërësve të produktete ushqimore. Kjo ka ndikuar në komplikimin e zinxhirit të furnizimit për shumë prodhues, duke rritur rrezikun e incidenteve të sigurisë së ushqimit. Megjithatë, nevoja për të mbledhur prova për sigurinë e produkteve ushqimore nuk ka qenë më tepër se kurrë kaq e rëndësishme. Në një përpjekje për t’ u bindur Inisiativës Ndërkombëtare të Sigurisë Ushqimore (GFSI), janë hartuar një numër i konsiderueshëm standartesh çertifikimi të Sistemit të Sigurisë së Ushqimit, ose FSSC 22000, ishte rezultati i kombinimit të dy standartve të veçantë, të ISO 22000 për kërkesat e Sistemit të Sigurisë Ushqimore dhe të ISO/TS 22002-1, i cili përshkruan kërkesat për programe paraprake. Sistemet efektive dhe të harmonizuara të Sigurisë së Ushqimit synojnë për certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Ushqimit në çdo etapë të zinxhirit furnizues.

 • Produktet qëprishen, me prejardhje nga kafshët, me përjashtim tëtherrjesdhe tëpara-therrjes (mishit, shpendëve, vezëve, qumështitdhe produkteve të peshkut)
 • Produktet që prishen, me prejardhje bimore(sh. frutatë freskëtatë paketuaradhe lëngje të freskëta)
 • Produktetme afat jetësortë gjatë(sh. produktet ekonservuara, biskotat, snacks, vaji, uji i pijshëm, pijet, makaronat, mielli, sheqeri, kripa)
 • Produkte bio-kimike për prodhimin e ushqimit (p.sh. vitamina suplementare dhe bio-kultura).

* Shënim: Në këtë proçedurë perfshihet dhe sektori i transportit dhe i magazinimit (p.sh. stazhonimi i djathit). Ai zbatohet nga të gjitha shoqeritë e prodhimit të ushqimit në këto kategori, pavarësisht nga madhësia dhe kompleksiteti, qoftë fitimprurës ose jo dhe qoftë publike apo private.

Përfitimet nga FSSC 22000:

 • Integrimi i lehtë me sisteme të tjerë menaxhimi të perfshirë: të Cilësisë,Sistemet e Menaxhimittë Mjedisitdhetë Sigurisë.
 • PërfshinISO22000: 2005, ISO/TS 22002-1:Programe të kerkuara paraprakisht (PRPs), HACCP, dhehapate aplikimittë
 • Është i mirënjohurnga InisiativaeSigurisë UshqimoreGlobal (GFSI)
 • Reduktimi i rreziqeve të Sigurisë Ushqimore.
 • Promovimi i përmirësimit të vazhdueshëmme aspektetë Sigurisë Ushqimore.
 • Promovimi i përmbushjes
 • Rritja e transparencës gjatë gjithëzinxhirit të furnizimittë ushqimit.