GLOBAL GAP

GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P. (Global Partnership for Good Agricultural Practice) – Bashkëpunimi Global për Praktikimin e Mirë të Agrikulturës, është një standart i njohur në mbarë botën për prodhimin e qëndrueshëm të fermave. Çertifikimi sipas GLOBAL G.A.P. mbulon sigurinë e ushqimit dhe gjurmueshmërinë, mjedisin, shëndetin, sigurinë dhe mirëqënien e kafshëve. Ajo është e lidhur ngushtë, gjithashtu, me SMC dhe HACCP.

Nëpërmjet një bashkëpunimi me partner të besueshëm, DQS CFS ofron çertifikimin GLOBAL G.A.P.

Për informacione më të detajuara, mund të kontaktoni web-site: www.globalgap.org