HACCP

Analizë rreziku dhe Kontrolli i Pikave Kritike (HACCP)

Projektuar në mënyrë origjinale si një mjet për të siguruar ushqime të sigurta gjatë fluturimeve në hapësirë, HACCP mbështet Analizën e Rreziqeve dhe të Kontrollit të  Pikave Kritike . Ky afrimitet sistematik dhe parandalues për sigurinë e ushqimit përcakton rreziqet fizike, kimike dhe biologjike në një përpjekje për të parandaluar ndotjen dhe për ta evituar atë gjatë inspektimit të produktit të përfunduar. Kjo metodë është e dobishme në të gjitha fazat e prodhimit të ushqimit dhe të proçeseve të përgatitjes duke përfshirë paketimin, përpunimin, shpërndarjen, etj
Bazuar në vlerësimin e rrezikut, etapat e HACCP ndihmojnë në rritjen e efikasitetit dhe në krijimin dhe auditimin e praktikave prodhuese të ushqimit të sigurtë.

Shtatë Principe të HACCP:

Parimi 1: Administrim i analizës së rreziqeve.
Parimi 2: Identifikim i pikave kritike të kontrollit.
Parimi 3: Krijim i kufijve kritik për çdo pikë kritike të kontrollit.
Parimi 4: Vendosje e pikave kritike të kontrollit si indikuese e kërkesave.
Parimi 5: Krijim i veprimeve korrigjuese.
Parimi 6: Krijim i proçedurave për sigurimin e efektivitetit të sistemit HACCP.
Parimi 7: Themelim i arshivimit të proçedurave të shënimeve.

Sistemet HACCP të mirënjohura dhe të pranueshme kudo mund të përdoren nga industritë e mëposhtme.

Industria e ushqimeve të detit

Produkte Fresh-prerë

  • Produkte mishi dhe shpendë Shkolla që kanë lidhje me mësimëdhënie në sektorin ushqimeve dhe shoqëri që meren me shërbime ushqimesh në shkolla.
  • Industria e bulmetit.
  • Lëngje.

Përveç kësaj, HACCP është duke u aplikuar tashmë edhe në industrinë e paketimit të ushqimit.
Zbatimi i një programi HACCP përfshin monitorimin, verifikimin dhe vlerësimin e proçeseve dhe e proçedurave efektive qe përdoren gjatë prodhimit të produkteve të sigurta ushqimore.
Kontaktoni DQS Ushqim, Informacion për shërbimet e sigurisë, si dhe shërbime të tjera.