IFS

IFS USHQIM

Në vendosjen e markave të tyre në treg gjatë shitjes me pakicë, shitësit e ushqimeve janë më tepër të ekspozuar në rrezikun më të lartë të përgjegjësisë që kanë për këto produkte. Në mënyrë që të mbrojnë veten e tyre, ata kërkojnë që prodhuesit të ofrojnë dëshmi të sigurisë, cilësisë, dhe ligjshmërisë së produkteve të tyre, të bazuara në Standartin Ndërkombëtar të Ushqimit IFS, i cili është krijuar vetëm për këtë qëllim. Anëtarët e shoqatave të shitjes me pakicë në Gjermani (HDE), në Francë (FCD), dhe në Itali (FEDERDISTRIBUZIONE) njohin reciprokisht rezultatet e vlerësimit dhe çertifikatat, dhe jo shumë vonë do të fillojnë të synojnë të kryejnë vetë auditime tek furnizuesit e tyre.

IFS – kujt u drejtohet?

Gjëja e parë dhe më kryesore është që adresat standarte të shitësve të fabrikave të produkteve të ndryshme si dhe prodhuesit e markave pronësuese, që u janë kërkuar nga shitësit me pakicë të ushqimit, t’u nënshtrohen një vlerësimi të tillë. Shoqëritë gjatë gjithë zinxhirit të vlerave ushqimore përfitojnë nga IFS, duke demonstruar aktivitetet e tyre në lidhje me sigurinë, cilësinë dhe ligjshmërinë e ushqimit.

Përfitime:

  • Instrument i përshtatshëm për kontrollin e përmbushjes se kërkesave.
  • Përmirësim i mirëbesimittëkonsumatorëve dhe te shitësve me pakicëpas rritjes se aftësisë së një shoqerie në hartimin e analizave sistematike dhe zbatimin eproçesevetë sigurtadheefikase, që ndikojnë pozitivisht në sigurinë e ushqimit.
  • Dëshmia se diligjenca e kerkuar është përdorur në lidhje me sigurinë, cilësinë, dhe ligjshmërinë e produktit.
    Reduktimi i rrezikut të përgjegjësisë së produktit nëpërmjet përmbushjes së demonstruar të detyrimeve të sigurisë së produktit
    Njohja reciproke e çertifikatave.