ISO 9001

ISO 9001:2015

Më shumë se një milion kompani të çertifikuara aplikojnë një ndër standartet më të rendësishëm, atë të ISO 9001:2015, si një mjet për menaxhimin dhe përmirësimin e vazhdushëm të veprimtarive të tyre. Ky standart përfshin kërkesat e zbatueshme per cilesinë e produkteve, shërbimeve dhe zhvillimi, në rang ndërkombëtar.

Sistemi i Menaxhimit te Cilësisë në një kompani funksionon në mënyrë efektive kur objektivat e korporatave janë të qarta dhe arritja e tyre reflektohet me rezultate të matshme – të bazuara në tregues kryesorë kuptimplotë që rrjedhojnë nga proçese efikase dhe transparente.

Indeksi më efikas i cilësisë së aftësive të një kompanie është përmirsimi i vazhdueshëm i rezultateve. Tetë parimet e menaxhimit ofrojnë orientimin për menaxhimin e një kompanie në mënyrë të fokusuar dhe sistematike dhe sigurojnë përmirësim të vazhdushëm.

I pari nga tetë parimet e Menaxhimit se Cilësisë kërkon orientim të qëndrushëm të konsumatorëve – një ndër gjërat më të rëndësishme per suksesin e një biznesi.

ISO 9001:2015 – AVANTAZHET

  • Rritja e besimit dhe e kënaqueshmërisë së konsumatorë
  • Përmirësim i vazhdushë
  • Përcaktim i qartë i pergjegjë
  • Motivim i punonjë
  • Minimizim i rrezikut për një shoqë
  • Kursim kohe dhe kostoje operative.
  • Kufizim i shpë
  • Parandalim i gabimeve në vend të korrigjimit të
  • Përmirësim i imazhit të shoqërisë.
  • Kufizim i mangësive informative.