SOLAR KEYMARK

SOLAR KEYMARK

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το κλειδί για τις εξαγωγές ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού

Το SOLAR KEYMARK είναι ένα Ευρωπαϊκό Σήµα της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) προαιρετικής εφαρµογής και υποστηριζόµενο από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Βιοµηχανίας Ηλιακών Θερµικών προϊόντων (ESTIF), που αφορά τα θερµικά ηλιακά προϊόντα (ηλιακοί συλλέκτες και οικιακά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού), το οποίο υποδηλώνει τη συµµόρφωση αυτών των προϊόντων µε τις απαιτήσεις συγκεκριµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ 12975 και ΕΝ 12976 αντίστοιχα).

Η συµµόρφωση αυτή διαπιστώνεται από εξουσιοδοτηµένους από τη CEN Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι έχουν διαπιστευτεί για τα συγκεκριµένα πρότυπα από τον Εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης, και έχουν εποµένως το δικαίωµα να απονέµουν άδεια χρήσης σήµατος SOLAR KEYMARK.

Το Solar Keymark είναι το πιο σηµαντικό σήµα ποιότητας για θερµικά ηλιακά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζεται από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές χώρες το Solar Keymark είναι υποχρεωτική απαίτηση για τις κρατικές επιδοτήσεις.

Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας είναι, παγκοσµίως, ένας δυναµικός, ραγδαία αναπτυσσόµενος, από τους µεγαλύτερους στον κόσµο σε δυνητική παραγωγή.

Λαµβάνοντας υπόψη τα γενικότερα προβλήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας όχι µόνο στην χώρα µας αλλά σε όλο τον κόσµο, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ειδικότερα η Ηλιακή Ενέργεια, είναι οι µόνες πηγές που προσφέρονται για ανεξάρτητη Ενεργειακή Εθνική Πολιτική, ιδιαίτερα για την χώρα µας λόγω ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών.

Τα βασικά στάδια για την χορήγηση του σήµατος Solar Keymark είναι τα εξής:

 • Έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής των ηλιακών προϊόντων µε βάση τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN ISO 9001.
 • ∆ιενέργεια εργαστηριακών δοκιµών «τύπου» για τα ηλιακά προϊόντα σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12975-2 (συλλέκτες) και ΕΝ 12976-2 (ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού).
 • Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών δοκιµών και του ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής από διαπιστευµένο Οργανισµό Πιστοποίησης.
 • Απονοµή των Πιστοποιητικών/Σηµάτων Συµµόρφωσης των ηλιακών προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ 12975 και ΕΝ 12976).
 • Ετήσια / ανά διετία επακόλουθη επιθεώρηση επαλήθευσης της διατήρησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των ηλιακών προϊόντων και του συστήµατος της διαδικασίας παραγωγής.

Η διατήρηση του δικαιώµατος χρήσης του Solar Keymark από τον κατασκευαστή, µετά την απονοµή του, προϋποθέτει την θετική αξιολόγησή του από τον Οργανισµό Πιστοποίησης DQS Hellas

Τα εργαστήρια δοκιµών που συνεργάζονται µε τον Οργανισµό Πιστοποίησης DQS Hellas είναι:

 • Εξουσιοδοτηµένα για να διενεργούν τις αναγκαίες δοκιµές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 12975-2 και ΕΝ 12976-2,
 • ∆ιαπιστευµένα από Εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης ως προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 17025.

Στην Ελλάδα η DQS Hellas συνεργάζεται µε το Εργαστήριο ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Οι κατηγορίες των θερµικών ηλιακών προϊόντων που πιστοποιούνται σήµερα από

την DQS Hellas είναι:

Α) Ηλιακοί συλλέκτες

 1. Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, που ορίζονται ως µη συγκεντρωτικοί συλλέκτες των οποίων η απορροφητική επιφάνεια είναι ουσιαστικά επίπεδη
 2. Ηλιακοί συλλέκτες µε σωλήνες κενού τύπου «Dewar», που ορίζονται ως συλλέκτες που διαθέτουν διαφανείς γυάλινους σωλήνες δύο τοιχωµάτων, όπου στον χώρο µεταξύ των τοιχωµάτων επικρατεί κενό και ο απορροφητής εντός των γυάλινων σωλήνων µπορεί να είναι κυλινδρικός ή άλλου σχήµατος,

Β) Ηλιακά συστήµατα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης:

 1. Ολοκληρωµένα συστήµατα
 2. Θερµοσιφωνικά συστήµατα

Γ) Συστήµατα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας του θερµαντικού υγρού.

Η πιστοποίηση µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο εργαλείο:

 • Για το σοβαρό κατασκευαστή ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες του αθέµιτου ανταγωνισµού από προϊόντα αµφίβολης ποιότητας και προέλευσης και ο οποίος επιθυµεί ναι αξιοποιήσει τις δοκιµές για την διαρκή βελτίωση της παραγωγής του.
 • Για το µελετητή ο οποίος έχει ανάγκη να γνωρίζει τα πραγµατικά χαρακτηριστικά των προϊόντων µε σκοπό την εκπόνηση µιας τεχνικά άρτιας, ενεργειακά ρεαλιστικής και οικονοµικά βιώσιµης µελέτης.
 • Για τον επενδυτή ή τον καταναλωτή ο οποίος έχει υποστεί συχνά στο παρελθόν τις συνέπειες από την προβληµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων και διστάζει να προχωρήσει στην απαιτούµενη επένδυση, προβληµατιζόµενος για την καταλληλότητα των προϊόντων και την πιστότητα των χαρακτηριστικών τους.
 • Για την πολιτεία, η οποία ενδιαφέρεται για την παραπέρα διείσδυση των ΑΠΕ και επιπλέον καλείται να κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους υποστήριξης των ΑΠΕ σε συνάρτηση µε το πραγµατικό αναµενόµενο ενεργειακό όφελος.
 • Για την ελληνική οικονοµία µε την ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των κατασκευαστών, αφού το Solar Keymark τους παρέχει το διαβατήριο για την διείσδυση στην παγκόσµια αγορά.

Τα οφέλη από την απόκτηση του δικαιώµατος χρήσης σήµατος Solar Keymark είναι:

 • Η αποδεκτή ποιότητα και η πιστοποιηµένη απόδοση του ηλιακού συλλέκτη.
 • Η καταχώριση /δηµοσιοποίηση του πιστοποιηµένου προϊόντος στην βάση δεδοµένων της CEN.
 • Η Συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας και της µείωσης των εκποµπών CO2.
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κατασκευαστών στην απαιτητική αγορά των ηλιακών προϊόντων
 • Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων ηλιακών προϊόντων.
 • Η προστασία του καταναλωτή ως τελικού χρήστη παρέχοντας όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις.
 • Η αναγνώρισιµοτητα του προϊόντος ως πιστοποιηµένου στις χώρες προορισµού.