Telekomunikacioni – TL 9000

Telekomunikacioni  – TL 9000

TL 9000 është projektuar për të ndihmuar kompanitë e telekomunikacionit që të arrijnë një nivel sa më të lartë zhvillimi të një biznesi, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të efikasitetit, duke adoptuar “praktikat më të mira ” dhe duke u krahasuar me modelet më perfekte të tregut, në rang ndërkombëtar.  Në këtë pikë, TL 9000 ndihmon duke krijuar dhe zbatuar një industri të veçantë te Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë, i cili përmblidhet në kërkesat e mëposhtme:

 • Fokus tek konsumatorët.
 • Planifikim i cilësisë në kohë afatgjatë të shkurtër dhe të gjatë.
 • Cikël të jetës së produkteve dhe të shërbimeve.
 • Sistemet e rikuperimit të dëmeve.
 • Plani i ndarrjes së shërbimeve, planifikim i projekteve.
 • Kontrolli i kënaqshmërisë së konsumatorit.

Vlerësimi krahasues i efektueshmerisë së rivalit më të mirë në treg, në rang ndërkombëtar, raportimi dhe përmirësimi i vazhdueshem i Matësit të Efektueshmërisë së Konsumatorit Qëndror, si: ofrimi i shërbimeve në kohën e duhur, cilësia e shërbimit, numri i raporteve me probleme, raportimi i problemit në një kohë fikse, etj.

TL 9000 përfitime

 • Rritja e kënaqshmërisë së
 • Motivimi i “birësuar” i klientë
 • Përcaktimi i qartë i përgjegjë
 • Themelimi i një proçesi korporate efiçent dhe efektiv.
 • Minimizimi i rreziqeve të korporatë
 • Fillimi i një përmirësimi të vazhdueshë
 • Kursimi i kohës dhe i kostos operative.
 • Parandalimi i gabimeve.
 • Përmirësimi i imazhit korporativ.